Standaardhandelsvoorwaarden van Charles Taylor Adjusting Limited 

inclusief zijn handelsafdelingen en gelieerde ondernemingen 

1.    De Opdracht

1.1.    De Opdrachtvoorwaarden – In deze handelsvoorwaarden: 

1.1.1.   “de Klant” (lees ook “de Opdrachtgever”) betekent de persoon of de partij die gespecificeerd wordt in de correspondentie aangaande de aanvaarding van de opdracht die door CTA wordt uitgereikt-uitgestuurd in verband met het engagement door de Klant of met wie CTA op andere wijze een contract heeft afgesloten om diensten te verstrekken (“het Engagement-de Verbintenis”: de “Opdracht”) met betrekking tot de betreffende kwestie, incident, verlies/schade of ongeval (de “Zaak”).  

1.1.2.    “CTA” staat voor Charles Taylor Adjusting Limited en elk van zijn handelsafdelingen of verbonden ondernemingen die gelast worden door, of namens de Klant, inbegrepen al het personeel van CTA (zoals omschreven in artikel 6.5) betrokken in de Verbintenis/Opdracht. 

Tenzij anders overeengekomen, vervangen deze handelsvoorwaarden elke andere overeenkomst of regeling (zij het schriftelijk of mondeling) die eerder werd overeengekomen tussen CTA en de Klant met betrekking tot de Zaak. In geval van tegenstijdigheid tussen huidige handelsvoorwaarden en alle andere voorwaarden overeengekomen met de Klant, gelden en prevaleren huidige handelsvoorwaarden.   

1.2.    Het Team van CTA – CTA zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het personeel dat aan de Klant werd voorgesteld, beschikbaar is om de Opdracht uit te voeren voor de Klant.  CTA zal redelijkerwijs trachten de Klant op de hoogte te brengen van elke noodzakelijke wijziging in het personeel en de gegevens bezorgen over de voorgestelde vervangingen.  

1.3.    Tijdschema – CTA zal redelijke inspanningen leveren om zich aan elk tijdschema dat schriftelijk met de Klant werd overeengekomen, te houden. Om enige twijfel te vermijden: tijd is niet van wezenlijk belang in CTA’s uitvoering van de Opdracht, tenzij CTA dit uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.  

1.4.    Rapportering – CTA rapporteert aan de Klant met gepaste informatie over de voortgang van de Opdracht zo vaak als nodig is voor de Opdracht of zoals anders is overeengekomen met de Klant. CTA stuurt zijn rapporten naar de Klant ten gepaste tijde naar het adres dat de Klant doorgeeft aan CTA of, waar artikel 1.5 van toepassing is, naar de betreffende makelaar of een andere derde partij.  

1.5.     Instructies via derden – Behoudens andersluidende instructies van de Klant, heeft CTA het recht instructies van een makelaar of derde te aanvaarden en erop te vertrouwen, in het geval dat CTA gelast wordt door een makelaar of een andere derde namens de Klant, alsof de instructies door de Klant zouden gegeven zijn en de Klant machtigt CTA hierbij uitdrukkelijk contact op te nemen en informatie te delen (waaronder alle rapporten in verband met de Zaak) met deze makelaar of derde. Voor alle duidelijkheid, wanneer CTA een verslag bezorgt aan een makelaar of een derde op grond van dit artikel, wordt dit geacht als zijnde aan de Klant bezorgd. 

1.6.    Onderaannemers van CTA  – De Klant gaat akkoord dat CTA aannemers, onderaannemers of andere personen kan inschakelen of gebruiken om de diensten die door de Klant gevraagd werden te leveren. 

1.7.    Derden-experts/ Externe experts – Wanneer de Klant externe deskundigen aanstelt in verband met de Opdracht (een “Externe Expert”) of CTA verzoekt een Externe Expert namens hen aan te stellen, machtigt de Klant CTA hierbij uitdrukkelijk te instrueren, samen te werken en informatie te delen met de betreffende Externe Expert voor zover CTA dit redelijkerwijs nodig acht in verband met de Opdracht. 


2.    De Verantwoordelijkheden Van De Klant

2.1.    Support/Ondersteuning – Als CTA dient te werken bij de Klant of in een pand van een derde, zal de Klant alle toestemmingen en/of goedkeuringen verkrijgen die vereist zijn zodat het personeel van CTA toegang kan krijgen tot de gebouwen en de Klant zal ervoor zorgen dat het personeel van CTA voorzien is van-uitgerust is met het materiaal en de faciliteiten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de Opdracht doeltreffend en veilig uit te voeren. 

2.2.    Informatie – De klant geeft CTA alle informatie, instructies-richtlijnen en bijstand die redelijkerwijs nodig zijn om CTA in staat te stellen de Opdracht uit te voeren en de Klant zorgt ervoor dat het juiste personeel ter beschikking is van CTA voor deze doeleinden. De Klant erkent hierbij dat CTA zal vertrouwen op en zich zal verlaten op deze informatie, instructies-richtlijnen en hulp bij de uitvoering van de Opdracht.  

2.3.    Betaling – De Klant zal met betrekking tot de Opdracht de vergoedingen van CTA, uitgaven, onkosten en van toepassing zijnde lokale taksen waaronder belasting toegevoegde waarde (BTW), in voorkomend geval (hierna “toepasselijke belastingen”) betalen overeenkomstig artikel 3 hieronder of zoals anders overeengekomen met de Klant. 


3.    Vergoedingen En Betaling

3.1.    Berekeningswijze – Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de vergoedingen (lees ook: honoraria) van CTA aan de Klant op tijdsbasis in rekening gebracht aan de toepasselijke uurtarieven plus de toepasselijke belastingen voor al het personeel van CTA dat aan de Opdracht werkt. Deze vergoedingen kunnen omvatten, zonder beperking, de tijd die het personeel van CTA aan de Opdracht besteedt in de vorm van reizen-verplaatsingen, het bijwonen van vergaderingen en interviews, opzoekingen, onderzoek, opsporingen en forensisch onderzoek, het werken aan en het opstellen van rapporten en de bijhorende documenten, correspondentie en telefoongesprekken. 

3.2.    Kosten en uitgaven – In de vergoedingen van CTA zijn de tarieven die door de Klant verschuldigd zijn aan een Externe Expert waartoe de Klant zijn akkoord verleent, niet inbegrepen. Tenzij anders overeengekomen worden deze tarieven rechtstreeks door de Klant betaald aan de betreffende Externe Expert. Na ontvangst van een factuur, gaat de Klant akkoord alle uitgaven en onkosten die CTA heeft opgelopen in verband met de Opdracht te betalen inbegrepen reis-en verplaatsingskosten, verblijf-en accommodatiekosten en kosten buiten kantoor zijnde (afwezigheid van kantoor) of ter plaatse zoals telefoonkosten en fotokopies op basis van kostprijs vermeerderd met de toepasselijke belasting. 

3.3.    Schattingen – Elke raming van vergoedingen of van de tijd die hoogstwaarschijnlijk nodig is voor de uitvoering van de Opdracht zal CTA te goeder trouw aan de Klant doorgeven enkel met het oog op planning of andere doeleinden. De schatting is niet contractueel bindend voor partijen.  

3.4.    Betaling van voorschot – CTA behoudt zich het recht voor de Klant voorschotten te vragen op grond van zijn tarieven en het aldus CTA mogelijk te maken de uitgaven en onkosten beschreven in artikel 3.2 hierboven te betalen (betaalbaar hetzij vooraf op de rekening of periodiek naargelang ze verschuldigd zijn voor de vervaldatum).  CTA kan dergelijke gelden die vooruit betaald worden doorgaans aanwenden om zijn vergoedingen, uitgaven en onkosten voor de Opdracht te betalen bij aflevering van zijn factuur of andere schriftelijke kennisgeving van zijn vergoedingen, uitgaven en onkosten aan de Klant. Verder kan CTA dergelijke gelden aanwenden voor de regeling van vergoedingen die aan CTA verschuldigd zijn met betrekking tot de Opdracht, bedragen die nog openstaan na de vervaldatum tot betaling van deze vergoedingen. 

3.5.    Belastingen waaronder BTW – Voor zover vergoedingen, uitgaven en onkosten onderhevig zijn aan enige toepasselijke belastingen die CTA onder de lokale wetgeving van toepassing mogelijk verschuldigd is of kan innen met betrekking tot de Opdracht, gaat de Klant akkoord al deze taksen te betalen en CTA overeenkomstig te vergoeden na ontvangst van de factuur van CTA aangaande deze belastingen.  

3.6.    Wijziging van tarieven/honoraria – CTA kan ten gepaste tijde zijn uurtarieven wijzigen inclusief, maar niet beperkt tot, in het geval van promotie van het personeel van CTA of als gevolg van een periodieke herziening van de tarieven door CTA.  

3.7.    Facturatie – Tenzij anders overeengekomen, levert CTA normaalgezien tussentijdse facturen per kwartaal en een eindfactuur bij voltooiing van de Opdracht. Elke factuur bevat details van de uitgevoerde werkzaamheden en afschriften van alle andere facturen voor belangrijke uitgaven en onkosten omschreven in artikel 3.2 hierboven. Niettegenstaande het voorgaande behoudt CTA zich het recht voor om tussentijdse facturen frequenter uit te reiken of op een andere basis voor het tot op heden uitgevoerde werk. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van CTA gericht aan de Klant.  

3.8.    Betaling – Alle facturen van CTA (tussentijdse facturen of eindfacturen) zijn volledig verschuldigd bij ontvangst door de Klant en zoals bepaald in de factuur en de Klant dient ze aan CTA te betalen. Indien CTA de volledige betaling niet ontvangt binnen de 30 (dertig) dagen nadat de Klant de factuur ontvangen heeft, heeft CTA het recht, naast de wettelijke rechten waarover het bedrijf beschikt (waaronder het recht om wettelijke interesten aan 8% boven de huidige basisvoet van de Bank van Engeland aan te rekenen overeenkomstig de ‘Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998’ ~ Wet op laattijdige betalingen van handelsschuld (Interest) van 1998 gewijzigd door de ‘Late Payment of Commercial Debts Regulation 2013’~ Reglement op laattijdige betaling van handelsschuld van 2013), de levering van zijn diensten op te schorten en/of zijn Verbintenis/Opdracht te beëindigen overeenkomstig artikel 4.3.1 hierna en/of een retentierecht uit te oefenen conform artikel 4.4.2 hieronder, ongeacht of de opdracht beëindigd is of niet. 

Indien wordt overeengekomen dat een derde de vergoedingen of kosten van CTA zal betalen, blijft de Klant in de eerste plaats verantwoordelijk voor de betaling van alle resterende vergoedingen of kosten en enige lasten die CTA mogelijk oploopt in de mate dat de derde de factuur van CTA niet volledig betaalt of CTA de betaling ervan niet kan aanvaarden. 

3.9.    Gelden/fondsen van de Klant – Wanneer CTA gelden van of voor de Klant ontvangt, houdt CTA deze gelden als gevolmachtigde/agent van de Klant. CTA behoudt alle interesten verdiend op deze gelden die namens de Klant gehouden worden, tenzij anders overeengekomen met de Klant.    


4.    Beëindiging

4.1.    Duur – De Opdracht eindigt wanneer CTA alle bedragen gefactureerd aan de Klant in verband met CTA’s Opdracht ontvangen heeft, tenzij de Opdracht/Verbintenis vroeger-voortijdig wordt beëindigd overeenkomstig artikel 4.2 of 4.3 hierna.

4.2.    Recht op beëindiging van de Klant – De Klant kan de Opdracht te allen tijde beëindigen via uiterlijk 30 (dertig) dagen vooraf schriftelijke kennisgeving aan CTA.  

4.3.    Recht op beëindiging van CTA – CTA kan de Opdracht onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien:- 

4.3.1.    de Klant verzuimt-nalaat de facturen van CTA te betalen op het moment dat deze verschuldigd zijn of verzuimt de door CTA verzochte gelden vooruit te betalen aan CTA overeenkomstig artikel 3.4 hierboven;

4.3.2.    de Klant niet in staat is zijn schulden te betalen of er is een curator, bewindvoerder of vereffenaar aangesteld; 

4.3.3.    een belangenconflict ontstaat overeenkomstig artikel 5 hierna; 

4.3.4.    het CTA verboden is de Opdracht uit te voeren omwille van toepasselijke wetten en regelgeving, waarbij sancties; of 

4.3.5.    de Klant een van deze handelsvoorwaarden schendt en daartoe schriftelijk op de hoogte werd gesteld door CTA waarbij de Klant gevraagd wordt dergelijke inbreuk te herstellen binnen een redelijke termijn die in de kennisgeving is vermeld, de Klant heeft nagelaten de schending binnen deze termijn te herstellen.  

4.4.       Kosten en retentierecht – Bij de beëindiging van de Opdracht/overeenkomst:

4.4.1.    De Klant betaalt aan CTA onverwijld alle vergoedingen, uitgaven en onkosten die aan CTA verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging in verband met de Opdracht bij aflevering van de factuur van CTA aan de Klant; en  

4.4.2.    totdat CTA de volledige betaling voor dergelijke factuur ontvangen heeft, heeft CTA een retentierecht en is gerechtigd om alle gelden, gegevens/bestanden, documenten, akten, opslagmedia, boeken, papieren en andere informatie van de Klant op papier (hard copy) of elektronisch opgeslagen te bewaren bij CTA met betrekking tot de Zaak en de Opdracht  of op andere wijze onder controle  te houden van CTA. 


5.    Tegenstrijdige Belangen

5.1.    Mogelijke beëindiging – In omstandigheden waarin een belangenconflict is of kan optreden tussen CTA en een andere partij die in de Zaak betrokken is, kan CTA van handelen/optreden uitgesloten worden of dient CTA mogelijk te stoppen met handelen/optreden voor de Klant tenzij alle partijen die in de Zaak betrokken zijn, schriftelijk akkoord gaan dat CTA blijft handelen/optreden in verband met de Zaak. CTA zal zich naar redelijkheid inspannen om zo’n conflict te identificeren en de Klant hierover te adviseren voorafgaand aan de aanvaarding van een opdracht of indien vervolgens geïdentificeerd, onmiddellijk. In het geval dat CTA later tegenstrijdige belangen ontdekt en verplicht is zich terug te trekken en niet langer op te treden/te handelen voor de Klant, heeft CTA het recht te factureren aan de Klant en volledig door de Klant betaald te worden voor alle vergoedingen, uitgaven, onkosten en toepasselijke belastingen opgelopen bij de Opdracht voorafgaandelijk aan de intrekking. In geval een dergelijk conflict zich voordoet met betrekking tot een Klant (her)verzekerde en een Klant (her)verzekeraar, zal CTA aanbieden om blijven op te treden voor de Klant (her)verzekeraar die als enige de eerdere vergoedingen, uitgaven, onkosten en toepasselijke belastingen zal dienen te betalen.  

5.2.    Optreden/handelen voor andere klanten – CTA wordt geenszins verhinderd of beperkt door huidige handelsvoorwaarden om op te treden of te handelen voor andere klanten in verband met de Zaak (materie), tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de klant. 


6.    Beperking Van Aansprakelijkheid 

6.1.    Bekwaamheid en zorg – CTA oefent redelijkerwijs zorg en bekwaamheid uit bij de uitvoering van de Opdracht. Alle andere zulke garanties en verklaringen, hetzij expliciet of impliciet door de wet, zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de wet. 

6.2.    Begrenzing van aansprakelijkheid –  De aansprakelijkheid van CTA jegens de Klant met betrekking tot enige vordering wegens contractbreuk, nalatigheid, schending van vertrouwen of wettelijke plicht of enige andere vordering tegen CTA of zijn personeel in verband met de Opdracht is als volgt beperkt: 

6.2.1.    met betrekking tot elke vordering voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van CTA, is geen limiet van toepassing;  

6.2.2.    met betrekking tot elke claim die voortvloeit uit een frauduleuze handeling (waaronder diefstal of verduistering) door CTA, is geen limiet van toepassing;

6.2.3.    met betrekking tot enige andere claim, zal de totale aansprakelijkheid van CTA met betrekking tot alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de Opdracht, worden beperkt tot een maximum totaal, het laagste bedrag van beide, van £1,000,000 (één miljoen pond) of 10 (tien) keer de waarde van de vergoedingen van CTA zonder de uitgaven, onkosten en toepasselijke belastingen die ontstaan in verband met de Opdracht, en  

6.2.4.    in elke vordering tegen CTA waarbij andere partijen dan CTA ook aansprakelijk zijn voor de claim, is de aansprakelijkheid van CTA voor deze vordering beperkt tot dat deel van het geclaimde verlies of de schade waarvoor het voor CTA correct en billijk zou zijn een bijdrage te leveren voor zover de feitelijke verantwoordelijkheid van CTA voor dit verlies of deze schade bestaat, op grond van het feit dat die partijen worden geacht een verbintenis te hebben aangeboden in niet minder zwaarwegende termen dan dit artikel.  

6.3.    Uitgesloten aansprakelijkheid:  Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen 6.2.1 en 6.2.2 hierboven is CTA niet aansprakelijk voor:-

6.3.1.    enige indirecte of gevolgschade of verlies, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen en verlies van contracten;

6.3.2.    elke vordering voor contractbreuk, nalatigheid, misbruik of schending van vertrouwen of wettelijke plicht of een andere vordering met betrekking tot vertraging of verzuim door CTA in de uitvoering van zijn verplichtingen volgens deze handelsvoorwaarden indien het verzuim rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een nalatige of opzettelijke handeling van de Klant of een derde;

6.3.3.    enig verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen dat CTA stelt in informatie, instructie-richtlijn of hulp door de Klant verstrekt of als gevolg van het gebrek aan informatie, instructies of hulp vanwege de Klant in verband met de Opdracht; 

6.3.4.    alle vorderingen die de klant tegen CTA zou hebben waarvoor de procedure niet is ingesteld binnen de 12 (twaalf) maanden na de datum waarop de oorzaak van de actie van de Klant is ontstaan. 

6.4.    Aansprakelijkheid voor Externe Experts – CTA is niet aansprakelijk jegens de klant of een derde voor de instructie of uitvoering, of adviezen, verklaringen, handelingen of verzuim van een Externe Expert, noch met betrekking tot de eigen adviezen, verklaringen, handelingen of verzuim in zoverre deze afhangen van, gebaseerd zijn op, afgeleid zijn van of het gevolg zijn van adviezen, verklaringen, handelingen of verzuim van deze Externe Expert. Verder geeft CTA geen verklaring of aanbeveling aan de Klant over de ervaring, geschiktheid of competentie van de Externe Expert. 

6.5.    Aansprakelijkheid van het personeel van CTA  – De Klant erkent dat CTA er belang bij heeft de aansprakelijkheid van al zijn personeel dat betrokken is bij de Opdracht te beperken. Dienovereenkomstig gaat de Klant akkoord geen claim in te stellen van welke aard dan ook in verband met de Opdracht tegen een individuele werknemer van CTA, elke persoon die meewerkt voor CTA of een agent-gemachtigde, correspondent, onderaannemer of zelfstandig consulent aangesteld door CTA (samen "het personeel" genoemd).

6.6.    Overmacht – Noch CTA noch de Klant is aansprakelijk jegens de andere wanneer ze verzuimen hun verplichtingen na te komen onder deze handelsvoorwaarden of de Opdracht omwille van omstandigheden buiten hun redelijke controle.

6.7.    Redelijkheid – De Klant gaat akkoord dat de voorgaande beperkingen en uitsluitingen van de potentiële aansprakelijkheid van CTA redelijk zijn op basis van :-

6.7.1.    het bedrag van enige waarschijnlijke aansprakelijkheid jegens de Klant als een schending-inbreuk door CTA gebeurt

6.7.2.    de huidige en toekomstige beschikbaarheid en kosten voor CTA van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

6.7.3.    het bedrag van vergoedingen die aan CTA betaald moeten worden, en

6.7.4.    het risiconiveau dat CTA in verband met zijn verplichtingen aanvaardt 

in het kader van de Opdracht (Verbintenis). Mocht enige beperking of bepaling van dit artikel 6 als ongeldig beschouwd worden krachtens een wet of regel van het toepasselijke recht, is dit slechts in die mate geacht te zijn weggelaten uit de handelsvoorwaarden en alle andere beperkingen en bepalingen van de voorwaarden blijven van kracht.  

6.8.    Claims – Indien een claim wordt ingediend tegen de Klant als gevolg van, of in verband met, een aansprakelijkheid voor, of een geschil met, een derde, zal  CTA de Klant alle redelijke faciliteiten en medewerking verlenen om deze claim te onderzoeken en zal aan de Klant de informatie en hulp verlenen die de Klant redelijkerwijs kan verlangen in verband met de claim, aansprakelijkheid of het geschil. 

6.9.    Vrijwaring – Tenzij het voorwerp van de vrijwaring waarin dit artikel 6.9 voorziet, veroorzaakt is door schending van huidige handelsvoorwaarden door CTA, is de Klant verplicht CTA schadeloos te stellen en CTA te allen tijde volledig te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid die zich kan voordoen, en tegen alle claims, eisen, acties, procedures, schade, verliezen, kosten en uitgaven gemaakt, ingesteld of gevorderd tegen of opgelopen door CTA in het kader van de Opdracht. 


7.    Diversen 

7.1.    Naleving van Toepasselijke Wetten – Beide partijen zullen voldoen aan alle wettelijke en regelgevende vereisten die op hen van toepassing zijn en/of hun activiteiten in de jurisdicties waarin zij actief zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, wetten of voorschriften en regels met betrekking tot gegevensbescherming, gegevens privacy, financiële misdaad, omkoping en corruptie, sancties en antitrust. Verder zullen beide partijen adequaat beleid en procedures handhaven om inbreuken op de toepasselijke wetten of voorschriften en regels door hun werknemers, vertegenwoordigers en gemachtigden te voorkomen. De Klant garandeert aan CTA dat hij alle vereiste wettelijke, regelgevende of andere machtigingen en goedkeuringen verkregen heeft en zal behouden gedurende de Opdracht-Verbintenis om te handelen op het betreffende grondgebied (inbegrepen via CTA) en CTA aan te stellen om de diensten uit te voeren conform de Opdracht en dat dergelijke aanstelling overeenkomstig de Toepasselijke Wetten gebeurt. 

7.2.    De Klant erkent dat CTA een uiteindelijke dochteronderneming is van een Amerikaans moederbedrijf. Bijgevolg is CTA onderworpen aan sanctielijsten van de VS (OFAC), het VK (HMT), de sanctielijsten van de EU en van de VN. 

CTA heeft een verantwoordelijkheid om ervoor in te staan dat de Klant aan de corporate normen voldoet met betrekking tot de internationale sancties. 

De Klant vertegenwoordigt en garandeert dat: 

 • bij het aanstellen van CTA om de diensten conform de Opdracht uit te voeren, hij niets zal doen dat CTA strijdig maakt of zou maken met enige beperkende maatregelen die van toepassing zijn of zouden zijn op CTA. 
 • hij niet op de ‘U.S. Government’s List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons’ (“SDN lijst”) ~ lijst van de specifieke aangeduide nationale burgers-onderdanen of geblokkeerde personen van de Amerikaanse regering staat of 50% of meer bezat globaal of individueel door personen of entiteiten op de SDN lijst. 

De Klant garandeert dat hij de geschikte systemen, procedures, controles en opleidingen heeft zodat hij sancties, bepalingen en beperkingen die van toepassing zijn op CTA kan nakomen en dat zijn werknemers, agenten en aannemers de geschikte opleiding inzake krijgen. 

CTA behoudt zich het recht voor nieuwe en bestaande verzekerden, begunstigden of ontvangers te screenen op basis van sanctie-gerelateerde lijsten die van tijd tot tijd door de VS, het VK, de EU en de VN worden uitgevaardigd, zoals nu en dan door het sanctieprogramma van CTA vereist kan zijn. De Klant erkent dat CTA niet verplicht is een aanstelling te aanvaarden die CTA zou blootstellen aan een sanctie, verbod of beperking, en dat CTA het recht heeft om een instructie tegen te houden-te blokkeren, op te schorten of te weigeren opdat CTA aan zijn wettelijke en/of interne  voorwaarden die dienen gevolgd te worden, kan voldoen. In het geval de aanstelling van de Klant geblokkeerd, opgeschort of geweigerd wordt, dient CTA de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de omstandigheden die geleid hebben tot de blokkering, opschorting of weigering. 

7.3.    Derden – De handelsvoorwaarden bepalen alleen de rechten en plichten van de Klant en CTA. Met het oog op de ‘Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999’ Contractenwet van 1999 (rechten van derden), verleent of beoogt niets in de handelsvoorwaarden buiten artikel 6.5 hierboven enig voordeel of recht om een van de handelsvoorwaarden bij een derde af te dwingen. 

7.4.    Confidentialiteit – CTA zal alle informatie die ze van de Klant verkrijgen vertrouwelijk houden, behalve voor zover CTA bij wet verplicht is, door een bevoegde rechtbank of elke wettelijke of overheidsinstantie om dergelijke informatie openbaar te maken of te onthullen. Dit artikel is niet van toepassing op documenten of informatie die CTA onafhankelijk van de Opdracht of ander werk voor de Klant, verkrijgt of ontwikkelt, die ze ontvangen van een derde die voor zover hen bekend niet verplicht is tot geheimhouding of reeds in het openbare domein aanwezig.    

7.5.    Afstand en wijziging – Een verklaring van afstand of van wijziging van een van deze voorwaarden zal slechts geldig zijn indien deze schriftelijk is opgemaakt of bevestigd en getekend is door zowel CTA als de Klant.  

7.6.     Benadering van personeel – Zonder de goedkeuring van CTA zal de Klant tijdens de Opdracht of binnen de zes maanden na het einde of de vervaldatum ervan, het personeel van CTA geen werk aanbieden of personeel van CTA betrokken in de Zaak anderszins benaderen. 

7.7.    Retentie van bestanden – Tenzij de Klant vooraf schriftelijk anders beveelt, is het CTA toegestaan alle bestanden, dossiers en stukken, ook elektronische bestanden, in de mate dat dit technisch en wettelijk/juridisch toelaatbaar is, te vernietigen, echter exclusief eigendomsbewijzen met betrekking tot de Zaak en/of de Opdracht, 6 (zes) jaar na het verstrijken van het einde van de Opdracht. 

7.8.    E-mail en internet – CTA en de Klant erkennen dat  e-mail overdrachten en het internet niet gegarandeerd kunnen worden als 100% veilig of foutloos communicatiemedium, aangezien informatie kan onderschept worden, beschadigd, verloren raken, vernietigd, te laat kan aankomen, onvolledig kan zijn of virussen of andere malware kan bevatten. CTA controleert de inhoud van de  e-mails die via zijn netwerk verzonden en ontvangen worden op virussen en andere malware en ongeoorloofd gebruik van e-mail wordt beheerd via toegangs- en delegatiebesturingssystemen. E-mailberichten die naar of van CTA-systemen verzonden worden zijn niet vertrouwelijk naar genaamde individuen bij CTA en CTA behoudt zich het recht voor deze berichten te lezen zonder voorafgaande kennisgeving. CTA beveelt aan dat ontvangers e-mailberichten ook controleren op virussen of andere malware overeenkomstig goede IT-praktijken.   

7.9.    Gegevensbescherming – De verwerking van persoonlijke gegevens door CTA en de klant gebeurt conform Bijlage 1.    

7.10.    Software – Alle software programma’s die door CTA gebruikt worden, of die tijdens de Opdracht door CTA aan de Klant ter beschikking worden gesteld (waaronder eventuele wijzigingen, verbeteringen of upgrades ervan) blijven te allen tijde eigendom van CTA. Voor zover de Klant CTA tijdens de Opdracht toegang verleent tot een van zijn softwareprogramma’s, blijven deze te allen tijde eigendom van de Klant. 

7.11.    Klachtenprocedure – Indien de Klant een klacht heeft over de uitvoering van de Opdracht door CTA, dient de Klant dit eerst aan te kaarten met zijn eerste contact bij CTA, als de klacht niet wordt opgelost naar tevredenheid van de Klant, kan de Klant zich richten tot de Chief Executive Officer bij Charles Taylor Adjusting Limited, 88 Leadenhall Street, London EC3A 3BA (e-mail: complaints@charlestaylor.com) die de klacht zal onderzoeken en naar een oplossing zal zoeken met de Klant. 

7.12.    Toepasselijk recht en jurisdictie – Huidige handelsvoorwaarden (en alle niet-contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien of er verband mee houden) worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en de partijen in deze voorwaarden gaan akkoord dat alle onopgeloste geschillen of verschillen die voortvloeien uit deze handelsvoorwaarden (en alle niet-contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien of er verband mee houden) onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

© Charles Taylor Adjusting Limited 2020
Maatschappelijke zetel: The Minster Building
21 Mincing Lane
London EC3R 7AG
United Kingdom

Telefoonnummer +44 20 7623 1819
Faxnummer +44 20 7623 1817
www.charlestaylor.com/adjusting

Geregistreerd in Engeland onder # 01994696. VAT/BTW # GB577566485 
 

Vertaling En/Nl
Elke mogelijke inspanning werd geleverd om de brontekst zo letterlijk en accuraat mogelijk weer te geven. In geval van enige discrepantie tussen het origineel en de vertaling, heeft het origineel steeds de bovenhand. In deze vertaling worden (juridische) termen uitgedrukt in het Nederlands via eventuele equivalenten. Het is mogelijk dat deze begrippen of concepten niet identiek zijn omwille van verschillende (rechts)systemen en jurisdictie.  

 

Bijlage 1

Verwerking van Persoonsgegevens

1.    Definities en interpretatie

1.1.    “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” betekent alle van kracht zijnde toepasselijke wetgeving, wetten en regelgeving of reglementen-verordeningen inzake gegevensbescherming en privacy die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens en privacy die van toepassing zijn op CTA en de Klant of zoals ten gepaste tijde gewijzigd, opnieuw bepaald, vervangen of afgeschaft, inclusief, in voorkomend geval, de verplichte richtlijnen en de verplichte gedragscodes uitgevaardigd door de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteiten in de jurisdicties waarin zij actief zijn. 

1.2.    “Data Subject” Betrokkene betekent het individu over wie de persoonsgegevens gaan. 

1.3.    “Meldingsplichtig” betekent wanneer, volgens het oordeel van CTA die op redelijke  
wijze handelt, een veiligheidsinbreuk voldoende ernstig is om kennisgeving te doen  aan hetzij de Betrokkene of het Toezichthoudend Orgaan. 

1.4.    “Persoonsgegevens” betekent elke informatie met betrekking tot een 
geïdentificeerde of identificeerbare ‘Data Subject’ Betrokkene. Een identificeerbare Betrokkene is iemand die geïdentificeerd kan worden, rechtstreeks of onrechtstreeks (inbegrepen in combinatie met andere informatie), inbegrepen of de informatie of opinie waar is of niet, en of de informatie of opinie opgenomen of geregistreerd is in materiële vorm of niet. 

1.5.    “Verwerken” of “Verwerking” betekent elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens, via automatische middelen of niet, zoals toegang, verzameling, opname-registratie, organisatie, bewaring, aanpassing of wijziging, opzoeking, raadpleging, gebruik, bekendmaking-onthulling door overdracht, verspreiding of op andere wijze beschikbaar maken, groepering of combinatie, blokkering, teruggave of vernietiging. 

1.6.    “Toezichthouder” betekent een “superviserende/toezichthoudende autoriteit” zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR/AVG), en/of buiten de EER de relevante regelgevende autoriteit met betrekking tot wetten op gegevensbescherming. 

1.7.    “Subverwerker” betekent elke derde die is aangesteld door of namens CTA om Persoonsgegevens te Verwerken namens de Klant in verband met de Opdracht. 

1.8.    “Veiligheidsinbreuk” betekent elke meldingsplichtige schade, ongeoorloofde of onrechtmatige vernietiging, wijziging, of ongeoorloofde bekendmaking van, of toegang tot de Persoonsgegevens (toevallig-accidenteel of anderszins) en/of elke andere meldingsplichtige onregelmatigheid in de verwerking van Persoonsgegevens. 


2.    Verplichtingen van de Klant

2.1.    De Klant garandeert dat op het punt van verstrekking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage hij alle nodige toestemmingen en rechtsgrondslagen heeft voor verwerking met betrekking tot alle ‘Data Subjects’ Betrokkenen wiens Persoonsgegevens door CTA onder deze Bijlage verwerkt zullen worden. 

2.2.    De Klant staat er verder voor in dat hij, waar nodig, informatie heeft bezorgd aan alle Betrokkenen over hoe hun Persoonsgegevens verwerkt moeten worden

2.3.    De Klant stelt de ‘Data Processor’ Gegevensverwerker onmiddellijk (en in elk geval zonder onnodige vertraging) in kennis in het geval hij op de hoogte raakt van problemen met betrekking tot de accuraatheid van de Persoonsgegevens. 

2.4.    De Klant vrijwaart CTA voor alle claims, klachten en/of regelgevende tussenkomsten die voortvloeien uit een inbreuk met betrekking tot  2.1 tot 2.3 hierboven of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door de Klant. 


3.    Verplichtingen van CTA

3.1.    CTA dient:

3.1.1.    te voldoen aan alle toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en, in de gevallen optredend als een gegevensverwerker, zijn artikels 3.1.2 tot 12 van toepassing. 

3.1.2.    geen andere persoonsgegevens verwerkt dan deze volgens de betreffende gedocumenteerde instructies van de Klant, tenzij verwerking vereist is door de toepasselijke wetten, in welk geval CTA voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetten, de Klant op de hoogte zal brengen van die wettelijke vereiste voorafgaandelijk aan de betreffende Verwerking van de Persoonsgegevens.  

3.1.3.    te verzekeren dat alle personen die door CTA gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken ingelicht werden over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens die verstrekt werden en contractueel gebonden zijn om de vertrouwelijkheidsverplichtingen van CTA na te leven of anderszins onder een wettelijke verplichting van confidentialiteit staan conform de toepasselijke wet.  

3.1.4.    alle Gegevensverwerkingsactiviteiten bij te houden en aan de Klant te bezorgen op 
verzoek, die onder deze Bijlage zijn uitgevoerd.


4.    Subverwerking 

4.1.    CTA mag geen sub-contracten afsluiten zonder de voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van de Klant. Dergelijke schriftelijke instructies dienen een vereiste te omvatten die aan de onderaannemer wordt bevolen ingevolge een contract dat gelijkwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen biedt zoals bepaald in deze Bijlage. 

4.2.    De klant verleent CTA een algemene machtiging om ‘sub-processors’ subverwerkers in te schakelen met het oog op lokale assistentie aan CTA bij het beheer van claims. Elke subverwerker die ingevolge deze algemene machtiging wordt aangesteld, zal worden onderworpen aan een contract dat gelijkwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen voorziet zoals bepaald in deze Bijlage.


5.    Veiligheid

5.1.    Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatie-uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de Verwerking, alsmede qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopend risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen CTA en de Klant passende technische en organisatorische maatregelen, maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor dat risico te waarborgen, inbegrepen, in voorkomend geval, de maatregelen als bedoeld in artikel 32(1) van de GDPR/AVG.


6.    Rechten van de ‘Data Subject’ Betrokkene

6.1.    Rekening houdend met de aard van de Verwerking, staat CTA de Klant bij door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de Klant in staat te stellen te reageren op verzoeken om Data Subject-rechten uit te oefenen onder de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.  

6.2.    CTA dient:

6.2.1.    de Klant onverwijld op de hoogte te stellen als ze een verzoek van een ‘Data Subject’ Betrokkene volgens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming ontvangen; en

6.2.2.    niet te antwoorden op dat verzoek behalve na gedocumenteerde instructies van de Klant.  


7.    Vragen van een regelgevende instantie

7.1.    CTA zal volledige medewerking verlenen en onverwijld reageren op alle vragen van een regelgevende instantie, zodat de Klant snel kan reageren op elke vraag die gesteld wordt in verband met de Persoonsgegevens. In het geval dat CTA rechtstreeks benaderd wordt door een regelgevende instantie met betrekking tot zijn diensten die aan de Klant worden geleverd, verbindt CTA er zich toe de Klant onmiddellijk te informeren over alle details in kwestie, tenzij dit door een toepasselijke wettelijke verplichting wordt verboden. 


8.    Schending van Persoonsgegevens

8.1.    Indien CTA een meldingsplichtige veiligheidsinbreuk vermoedt of gewaarwordt, zal CTA 

8.1.1.    de ‘Controller’ verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging (en in elk geval binnen de 48 uur na de vaststelling) inlichten; 

8.1.2.    aan de Klant doorgeven (zo snel mogelijk, en in geen geval later dan 72 uur nadat CTA op de hoogte is): 

 • de datum en het tijdstip waarop de veiligheidsinbreuk gebeurd is; 
 • indien geweten, een gedetailleerde beschrijving van hoe en wanneer de veiligheidsinbreuk zich heeft voorgedaan met waar mogelijk de betreffende categorieën en ongeveer het aantal ‘Data Subjects’ Betrokkenen en de maatregelen geschikt om het gevolg van dergelijke veiligheidsinbreuk te voorkomen of te verzachten.
 • de namen en contactgegevens van een contactpunt binnen de Subverwerker van de gegevens waar meer inlichtingen kunnen verkregen worden; 
 • een gedetailleerde beschrijving van hoe en wanneer de veiligheidsinbreuk werd geïdentificeerd; 
 • de vermoedelijke gevolgen van de veiligheidsinbreuk; 
 • soort gegevens betrokken in de veiligheidsinbreuk; 
 • of er stappen ondernomen werden om de gegevens te encrypteren die het voorwerp vormden van de veiligheidsinbreuk; 
 • de identiteit van elke getroffen ‘Data Subject’ Betrokkene die tot op heden geïdentificeerd is; 
 • alle kennisgevingen of meldingen die aan Toezichthoudende instanties of ‘Data Subjects’ Betrokkenen gedaan werden over de veiligheidsinbreuk, en 
 • informatie over elke actie die reeds ondernomen werd of voorgesteld werd om te ondernemen om de veiligheidsinbreuk aan te pakken, waaronder maatregelen om de mogelijke negatieve effecten van de veiligheidsinbreuk te verzachten; 

zodra dergelijke informatie verzameld kan worden of op een andere manier beschikbaar wordt (en ook periodieke updates van deze info en elke andere informatie of inlichting die de Klant redelijkerwijs kan vragen in verband met de veiligheidsinbreuk). 


9.    Rechten tot audit

9.1.    CTA zal zich onderwerpen en bijdragen aan inspecties en audits door de Klant, elke door de Klant aangewezen gemachtigde-agent en/of enig overheids-of toezichthoudend orgaan in verband met de gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit omvat het verlenen van toegang (onder voorbehoud van de gepaste veiligheidscontroles) tot alle gebouwen (na redelijke kennisgeving (behalve in geval van een noodsituatie of crisissituatie waarbij CTA onmiddellijk toegang moet verlenen) en tijdens normale werkuren) onder zijn controle waar verwerking plaatsvindt volgens deze Bijlage.  


10.    Naleving

10.1.    CTA zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer ze er zich van bewust worden dat ze niet in staat zijn of hoogstwaarschijnlijk niet in staat zullen zijn hetzij de verplichtingen volgens deze Bijlage of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming en/of de vereisten of instructies van de Klant (specifieke of algemene) in het kader van verwerking van Persoonsgegevens na te leven.  


11.    Verwijdering of retournering van Persoonlijke Gegevens

11.1.    Bij beëindiging van de Overeenkomst zal CTA alle persoonsgegevens die op grond van deze Bijlage verkregen zijn aan de Klant retourneren met uitzondering van één volledig afschrift/kopie van de Persoonsgegevens die CTA gerechtigd is te behouden volgens artikels 11.2 tot 11.5 hieronder, tenzij CTA bevoegd is bij wet deze Persoonsgegevens te bewaren. 

11.2.    De Persoonsgegevens die CTA na de beëindiging van deze Overeenkomst behoudt, worden alleen gearchiveerd bewaard en niet als een actief bestand. De gegevens worden gecodeerd met strikt beperkte toegang tot de informatie

11.3.    De Persoonsgegevens die CTA na de beëindiging van deze Overeenkomst behoudt, worden niet verwerkt door CTA (op andere wijze dan voortgezet archiveringsbehoud) tenzij CTA er zich van bewust wordt dat een claim of enige andere actie op de verwerkingsactiviteiten volgens deze Overeenkomst van toepassing is of zal zijn.

11.4.    In het geval dat verdere verwerking volgens 11.3 hierboven vereist is, is CTA gerechtigd de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met als doel zich te verdedigen tegen elke ingestelde claim of aangevoerde klacht. 

11.5.    CTA verbindt zich ertoe alle behouden Persoonsgegevens permanent te verwijderen na het verstrijken van een termijn van 7 jaar vanaf de datum van de laatste activiteit die ondernomen is met betrekking tot die Persoonsgegevens tenzij enige toepasselijke wettelijke verplichting voor CTA inhoudt dat een kopie van de genoemde gegevens bewaren noodzakelijk maakt. 


12.    Internationale overdracht van Persoonsgegevens

12.1.    Zowel de klant als CTA erkennen dat er gevallen kunnen zijn waarin Persoonsgegevens (waaronder speciale categorieën van Persoonsgegevens) buiten het land van oorsprong moeten overgedragen worden om de Opdracht uit te voeren. Wanneer een dergelijke overdracht vereist is, is het voorwaarde dat CTA en/of de Klant de stappen onderneemt om te zorgen voor de gepaste bescherming van de Persoonsgegevens overeenkomstig de geldende Wetgeving inzake Gegevensbescherming, Dit kan inhouden dat CTA (of, in voorkomend geval, de gelieerde onderneming van CTA, subverwerker of andere derde inzake) en/of de Klant met de ontvanger van de Persoonsgegevens de standaard contractclausules afsluit die uiteengezet staan in (i) de Verordening van de Europese Commissie   2004/915/EC d.d. 27 december 2004 voor de overdracht van Persoonsgegevens naar ‘Controllers’ Verantwoordelijken gevestigd in derde landen of (ii) de Verordening van de Europese Commissie 2010/87/EU d.d. 5 februari 2010 voor de overdracht van Persoonsgegevens naar ‘Processors’ Verwerkers in derde landen. 


Verwerkingsdetails Aangaande Persoonsgegevens Van Klanten 


Onderwerp en duur van de Verwerking van Persoonsgegevens

Het onderwerp en de duur van de Verwerking van Persoonsgegevens zijn uiteengezet in huidige handelsvoorwaarden en deze Bijlage.  

De aard en het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de Opdracht.


De te Verwerken soorten Persoonsgegevens

 • Namen, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat.
 • Gegevens van tewerkstelling waaronder de werkgever (huidige en vroegere), persoonsgebonden nummer/identificatiecode: België rijksregister/RSZnummer en salaris 
 • Verzekeringspolis en gegevens claim.
 • Financiële informatie waaronder financiële status en bankgegevens. 
 • Persoonlijke gegevens die onder speciale categorie vallen, waaronder, mogelijk medische geschiedenis, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging/godsdienst, lidmaatschap van een vakbond, genetische en biometrische gegevens, politieke opvattingen, en alle andere gegevens betreffende de lichamelijke of geestelijke gezondheid waaronder ook gegevens over letsels. 


De categorieën ‘Data Subject’ Betrokkenen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben

 • De ambtenaren en medewerkers/werknemers van de Klant
 • Wanneer de Klant een verzekeraar of herverzekeraar is:
  • De verzekeringnemers/verzekerden van de Klant 
  • Individuen/personen die claims indienen tegen de verzekeringnemers/verzekerden van de Klant of andere eisers 
 • Getuigen
 • Experts


De rechten en plichten van de Klant 
De rechten en plichten van de Klant zijn uiteengezet in huidige handelsvoorwaarden en deze Bijlage.


Vertaling En/Nl
Elke mogelijke inspanning werd geleverd om de brontekst zo letterlijk en accuraat mogelijk weer te geven. In geval van enige discrepantie tussen het origineel en de vertaling, heeft het origineel steeds de bovenhand. In deze vertaling worden (juridische) termen uitgedrukt in het Nederlands via eventuele equivalenten. Het is mogelijk dat deze begrippen of concepten niet identiek zijn omwille van verschillende (rechts)systemen en jurisdictie.